Nieuws

Nieuwe natuurwet in 2017

Voorstel-Nieuwe-NatuurwetHet voornemen is om op 1 januari 2017 een nieuwe natuurwet in te voeren die 3 afzonderlijke natuurwetten vervangt, namelijk:

Flora- en faunawet

Natuurbeschermingswet

Boswet
De bedoeling is om zo de regels eenvoudiger en duidelijker te maken.  Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning bij de gemeente zal met de nieuwe wet mee gecheckt worden of er schadelijke gevolgen zijn voor de natuur. Er wordt dus meteen gekeken of die gevolgen ook acceptabel zijn.

Daarnaast zal niet de rijksoverheid, maar de provincies het natuurbeleid gaan voeren over de regio. Zo wordt per gebied bekeken wat van belang is voor de natuur. In het belang van de natuur is er gekeken naar kwetsbare plant- en diersoorten. In de nieuwe natuurwet zullen er 945 diersoorten beschermd worden.

Fosfaat op een rijtje

koeienmest

Belangrijke data

 • 2 juli 2015 = het aantal koeien op deze datum geldt als uitgangspunt
 • 1 januari 2017 = ingang fosfaatrechten. Vanaf 1 juli wordt tevens bekend met hoeveel procent melkveehouders gekort worden op hun fosfaatrechten. Dit is 4 tot max. 8 procent. Daarnaast mogen fosfaatrechten vanaf deze datum verhandeld en overgedragen worden.
 • Tot 2018 = Tot dan krijgen melkveehouders de tijd om op natuurlijke wijze hun fosfaatproductie te laten overeenstemmen met de hoeveelheid fosfaatrechten die zij bezitten. Dit moet ervoor zorgen dat in 2018 de fosfaatproductie hetzelfde is als het fosfaatplafond.

Feiten

  • Hoe wordt de hoeveelheid fosfaatrechten berekend? Dit wordt berekend door het aantal stuks melkvee te vermenigvuldigen met de fosfaatproductie norm.
  • 10 procent van de rechten wordt afgeroomd en zal in een fosfaatbank terecht komen. Deze rechten zullen weer vrijgegeven worden wanneer de (melk)veehouders onder het fosfaatplafond komt.
  • De kringloopwijzer wordt eventueel weer gebruikt. Borging is noodzakelijk.

Verlaging grenswaarde PAS

Sinds de PAS 1 juli in werking is getreden wordt het instrument AERIUS al volop gebruikt om berekeningen uit te voeren en meldingen te doen. Zoals voorzien heeft dit ertoe geleid dat in enkele gebieden waar relatief weinig ontwikkelingsruimte beschikbaar was, de reservering voor de meldingen bijna is uitgeput (95%).

Dit betekent dat de grenswaarde voor de betreffende gebieden van rechtswege is verlaagd van 1 mol naar 0,05 mol per hectare per jaar. In deze gebieden kunnen nog wel vergunningen worden aangevraagd. Dit blijft mogelijk, zolang er ontwikkelingsruimte beschikbaar is.

Voor welke gebieden bovenstaande situatie geldt, kunt u zien op de website PAS in uitvoering.

de-programmatische-aanpak-stikstof-artikel-internet-1

Invoering fosfaatrechten

Staatssecretaris Dijksma introduceert fosfaatrechten om de toename van de fosfaatproductie van melkvee te begrenzen. Dat staat in een brief die ze donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het referentiejaar wordt 2014. Het aantal fosfaatrechten dat een bedrijf krijgt, is gerelateerd aan het gemiddeld aantal stuks melkvee in dat jaar, en de gemiddelde melkproductie per koe. Een bedrijf dat voor 2 juli de veestapel nog heeft uitgebreid, mag die toename nog meenemen. Groei van een latere datum valt buiten de referentie. Hiermee wil de staatssecretaris anticiperend gedrag niet belonen.

Volgens de laatste CBS-cijfers lag de totale Nederlandse fosfaatproductie in 2014 weliswaar nog net onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilogram, maar de melkveesector had ruim meer geproduceerd dan het plafond dat ze zichzelf had opgelegd. De fosfaatproductie was in 2014 toegenomen met 5,5 miljoen kilo, en over de laatste twee jaar met 9,9 miljoen kilo. Bovendien is de piek in de fosfaatproductie nog niet bereikt, stelt Dijksma, omdat het aantal stuks melkvee in Nederland nog steeds stijgt. Private maatregelen van de sector om de productie binnen het sectorplafond te houden zijn mislukt. Daarmee werd overheidsingrijpen en het invoeren van productiebegrenzende maatregelen onontkoombaar.

koeienmest

Het ministerie heeft drie mogelijke maatregelen bekeken; dierrechten, melkproductierechten en fosfaatrechten. De eerste twee zijn eenvoudiger uit te voeren en te handhaven, maar sturen slechts indirect op fosfaat. Er gaat voor melkveehouders geen stimulans van uit om efficiënter op fosfaatproductie te sturen. Daarom heeft de staatssecretaris voor fosfaatrechten gekozen. “Om melkveehouders te kunnen belonen voor inzet op fosfaatefficiëntie moet er de mogelijkheid zijn voor bedrijfsspecifieke, in plaats van forfaitaire, verantwoording. Dat vereist een robuust en geborgd systeem,” schrijft ze in haar brief.

Dat robuuste en geborgde systeem is de Kringloopwijzer. De precieze wijze waarop dit systeem wordt geborgd en gehandhaafd, en de sancties die zullen volgen op overtredingen daarvan, worden nog nader uitgewerkt.

De LTO laat weten achter het besluit van de staatssecretaris te staan. Vakgroepvoorzitter Melkveehouderij Kees Romijn erkent dat de sector over de grens is gegaan, en is blij dat de staatssecretaris niet, zoals ze eerder had gedreigd, met een systeem van dierrechten te komen om de groei-ambities van de sector in te dammen, maar dat ze voor fosfaatrechten heeft gekozen. “Maar het doet pijn om de ambities van de melkveehouderij te beteugelen, gezien de kansen voor Nederlandse zuivel op de wereldmarkt,” stelt Romijn. “Maar de realiteit is dat fosfaatrechten de komende tijd een essentieel onderdeel vormen van de bedrijfsvoering binnen de melkveehouderij.”

Ook de NZO steunt de maatregelen. De organisatie pleit wel voor een zorgvuldige uitwerking van de plannen, zodat bedrijven die mineralen efficiënt benutten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Wat betekent de invoering van de PAS voor u?

Wijsman bouw- en tekenadvies BV houdt u graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en wat betekent de PAS nu eigenlijk voor  uw bedrijf?

Bij Wijsman kunt u zich nu ook vrijblijvend aanmelden om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen inzake de PAS en wat dit betekent specifiek voor uw bedrijf?

We gaan ervanuit dat de PAS op 1 juli 2015 definitief in werking treedt. Er gaat een overgangsrecht gelden voor de PAS. Laat u informeren door ons.

Bij de uitgifte van ontwikkelingsruimte volgens het PAS in Natuurbeschermingsvergunningen gaat gelden: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Met de PAS krijgen de provincies bevoegdheid om ontwikkelingsruimte uit te geven. Om te zorgen dat dat geordend gebeurd, zijn beleidsregels opgesteld waarin vier elementen van belang zijn.

 1. Maximale ontwikkelingsruimte binnen de PAS

Er wordt een maximum gelegd op de extra ontwikkelingsruimte die aan een vergunninghouder kan worden toegekend. Dit is 3 mol per hectare per jaar. Tot 1 mol per hectare per jaar betreft het een PAS melding en van 1 tot 3 mol per hectare per jaar is een PAS vergunning. De PAS melding zal altijd (zoals het nu lijkt, onder voorbehoud) worden goedgekeurd. Door de uitgifte van ontwikkelingsruimte te monitoren, kan de provincie haar toedeling beleid aanpassen. De wijze van de berekening van de depositie verandert ook. Het model houdt naast de windrichting rekening met wegen, industrie en andere zaken. Het verschilt tussen van bedrijf tot bedrijf!

 1. De provincies beperken de termijn waarin de vergunning moet worden uitgevoerd tot 2 jaar.

Deze termijn maakt een goede strategie bij vergunningaanvragen belangrijk. Deze regel zal bij uitgebreide procedures (bestemmingsplannen en bezwaarprocedures) naar ons idee een knelpunt gaan vormen.

 1. Geen verruiming meer in overbelaste natuurgebieden

Het overgrote deel van de provincies mag van de rechter niet meer rekenen met een kleine verruiming van de NB vergunning. De 0,05 mol/ Ha regeling kan hierdoor geen verruiming meer geven in overbelaste natuurgebieden, waardoor het interessanter wordt om op de PAS te wachten.

 1. Wie een vergunning als eerst aanvraagt, heeft het eerst recht op toekenning. VOL = VOL!

Hierbij is het tijdstip van aanvragen pas van kracht als de vergunningsaanvraag geheel compleet is. Zo kan iemand met een incomplete vergunningaanvraag de afgifte van een vergunning van een ander niet kan blokkeren. Provincies hebben de mogelijkheid van de beleidsregels af te wijken als de belanghebbenden onevenredig worden getroffen. De termijn waarbinnen de vergunning gerealiseerd moet worden kan hierdoor in individuele gevallen verlengd worden.

Als u uitbreidingsplannen heeft, is het dus belangrijk om goed voorbereid te zijn om, nadat de PAS van kracht is, snel een PAS-vergunning aan te vragen. Wij helpen u hier graag bij en meld u daarom kosteloos en vrijblijvend aan om persoonlijk en specifiek voor uw bedrijf op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen binnen de PAS.

Regeling ammoniak en veehouderij

Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren

De emissie normen, conform de Regeling Ammoniak en Veehouderij, gaan omhoog en wordt van kracht tegelijk met de invoering van de PAS op 1 juli 2015. Voor stallen die voor 1 januari 2015 gerealiseerd zijn geldt dat tot 1 januari 2020 u de tijd heeft om uw huidige stalsystemen aan te passen aan de nieuwe normen. Er zijn 3 situaties bepaald conform een aantal data wat de maximale emissiewaarde mag zijn voor uw dierenverblijf. Laat u door ons informeren over de consequenties van dit besluit en neem daarvoor contact met ons op via het contactformulier of via

Wijsman bouw- en tekenadvies BV / 079-3313678 / info@wbta.nl
Arjan van Schaik / 06-38783167 / arjan@wbta.nl
Chris Wijsman / 06-43586675 / chris@wbta.nl